از بدبینی به خوشبینی

به گزارش کشتی کروز، اگر شما هم از آن دسته آد م هایی هستید که در دو گروه نسبتا بد بین و کاملا بد بین قرار گرفته اید ، احتمالا نگران شد ه اید و از خود تان می پرسید که حالا باید چه کار کنید. راستش را بخواهید روان شناسان بیشتر از اینکه بگویند شما باید چه کار کنید که خوشبین شوید ، بیشتر می گویند چطور باید افکارتان را اصلاح کنید تا د ید تان به زند گی مثبت تر گردد.

از بدبینی به خوشبینی

از بدبینی به خوشبینی

اگر شما هم از آن دسته آد م هایی هستید که در دو گروه نسبتا بد بین و کاملا بد بین قرار گرفته اید ، احتمالا نگران شد ه اید و از خود تان می پرسید که حالا باید چه کار کنید. راستش را بخواهید روان شناسان بیشتر از اینکه بگویند شما باید چه کار کنید که خوشبین شوید ، بیشتر می گویند چطور باید افکارتان را اصلاح کنید تا د ید تان به زند گی مثبت تر گردد.

بد بینی از کجا می آید؟

کسی که بیشترین تاثیر را در د نیای مفهوم روان شناختی خوشبینی داشته است ، روان شناسی است به نام مارتین سلیگمن. سلیگمن برای اینکه بفهمد چطور می گردد که آد م ها افسرد ه می شوند، ابتدا آزمایش جالبی روی حیوانات و بعد روی انسان ها انجام داد . او دو تا جعبه دو بخشی مخصوص سگ ها را طراحی کرد؛ در یک بخش از این جعبه ها جریان الکتریسیته جاری بود و در طرف د وم نه . اما فرق دو جعبه این بود که در یک جعبه می شد با فشار داد ن یک اهرم به طرف بی خطر رفت اما در جعبه د وم نه .جالب اینجاست سگ هایی که در جعبه دوم قرار گرفته بود ند بعد از مد تی دیگر هیچ تلاشی برای فرار کرد ن از شوک الکتریکی انجام نمی داد ند و درماند ه در گوشه ای از جعبه می نشستند . حتی وقتی که در جعبه های نوع اول قرار می گرفتند که فقط کافی بود اهرم را فشار د هند تا نجات پیدا نمایند. سلیگمن نام این واکنش را درماند گی آموخته شد ه گذاشت. او همین آزمایش را با در اختیار گذاشتن دو نوع سؤال قابل حل و غیر قابل حل ریاضی روی انسان ها هم انجام داد. جالب اینجا بود دانشجویانی که مرتب سؤال های غیر قابل حل دریافت می کردند بعد از مد تی ، حتی اگر سؤال ها قابل حل بود ند هم برگه را سفید تحویل می داد ند! این نشان می داد درماند گی آموخته شد ه که پایه بد بینی است در انسان ها هم وجود دارد . سلیگمن نتیجه گرفت که آد م ها بد بین به جهان نمی آیند بلکه بد بینی را یاد می گیرند.

اما انسان ها فرق ظریف د یگری هم با حیوان ها داشتند که بد بینی شان را تشد ید یا تعد یل می کرد. آد م های بد بین معمولا شکست هایشان را به عوامل درونی (ناتوانی من باعث شکستم شد)، کلی (من در همه زمینه های زند گی ام آد م بد بختنی هستم) و همیشگی (کم هوشی من همواره باعث شکستم می گردد) نسبت می د هند . برعکس خوشبین ها شکست هایشان را به عوامل بیرونی (سؤال ها سخت بود ند) ، جزئی (فقط نمره ریاضی من کم شد ه است و بقیه نمره ها خوب است) و مقطعی (من در زمان شکست حالم خوب نبود) نسبت می د هند.

توصیه هایی برای خوشبین تر شدن

بر اساس این نظریه که بد بینی ، هم از تجربه های ما و هم از نگاه ما به علل شکست ناشی می گردد؛ توصیه های زیر برای خوشبین تر شد ن به درد می خورد:

1 کاری کن که رویش کنترل داشته باشی

هنگامی که ما مدا م کارهایی انجام می د هیم که کمترین کنترل را روی آن داریم و مرتب عوامل د یگر باعث شکستمان می شونند ، باعث می گردد که حس بد بینی در ما تقویت گردد. اما انجام داد ن کارهایی که کاملا تحت کنترل ما هستند ـ حتی اگر کوچک باشندـ می توانند حس خوشبینی ما را تقویت نمایند. به جای اینکه از گرم شد ن کل کره زمین جلوگیری کنید ، جلوی دود اگزوز موتور سیکلتتان را بگیرید!

2 به شکست هایت واقع بینانه نگاه کن

وقتی که ما شکست می خوریم یک مجموعه عوامل ، د ست اندرکار این شکست هستند. اگر به یک د لیل کاملا بیرونی ا توبوس شما بین راه خراب شد ، سرزنش کرد ن خود تان کار بیهود ه ای است . ضمن اینکه بیشتر شکست ها مقطعی و جزئی هستند. این ما هستیم که با یک نگاه بد بینانه شکست هایمان را به عامل های همیشگی و کلی مثل هوش ، بد بختی یا شانس ربط می د هیم. با این کار در واقع ما داریم بد بینی خود مان را تقویت می کنیم و جلوی نگاه مثبت را می گیریم .

3 به پیروزی ها واقع بینانه نگاه کن

جالب اینجاست که آد م های بد بین درباره پیروزی هایشان کاملا بر عکس فکر می نمایند . آنها پیروزی هایشان را به عوامل محیطی ، جزئی و مقطعی ربط می د هند . آنها می گویند به خاطر شانس پیروز شد ه اند یا این پیروزی همیشگی نیست یا علت نمی گردد که حالا که اینجا پیروز شد م همه جا پیروز شوم . بر عکس خوشبین ها پیروزی شان را به خود شان نسبت می د هند و فکر می نمایند که این پیروزی ، همیشگی و همه جانبه است . این نوع نگا ه هم باعث می گردد که ما قد ر پیروزی های کوچک خود مان را ندانیم و تا ابدالد هر در د نیای تاریک بد بینی باقی بمانیم.

منبع:همشهری مثبت 180

منبع: راسخون

به "از بدبینی به خوشبینی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "از بدبینی به خوشبینی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید